Kancaoğulları

Ana Aile Secere

Ana Aile Soy Ağacı

ÖNSÖZ

İnsan oğulları daima kendi köklerinin nereden geldiğini öğrenmek istemiş ve aynı kökten gelen şahıslar birbirine daha bağlı kalmış ve onları kendinden bir varlık olarak bilmiş ve o topluluk içinde kendisini mutlu hissetmiştir.

Bu bağlılığın biraz ilerisinde milletler kendi içinde bir birlerine bağlı olmuş, başka milletlerle harpler olmuş ve kendi ırkını korumak için ölümü dahi göze almıştır.

Bağlılık bir yönden din ilede olmuştur. Hırıstiyanlar bir birini tuttuğu gibi müslümanlarda bir birini tutmuşlardır. Bu tutkunluk sonucu bazen dine dayalı harpler dahi olmuştur. (ehli sahip harbleri gibi)

Kanca soyunun nereden geldiğinin araştırılması tarafımdan arzu edilmiş olduğundan babam Hacı Ahmet Alayın hastalığa yakalandığı günlerde kendisinde hazır olan notları bana ilettiği gibi kendi yaşadığı dönemide anlatmak suretiyle daha iyi bilgi alınma olanağı sağlanmıştır.

Ayrıca Yüksek Ziraat Mühendisi Sabri Malkoç tarafından hazırlanan ve Kanca Oğulları ile aynı kökten gelen (MALKOÇ OĞULLARI SECERESİ eserinden faydalanılmıştır.)

Ayrıca yapılan soruşturma ve araştırmalardan verilen bilgilerin doğru olduğu kanaatina varılmıştır.

Sürmene İlçesine bağlı Vadon (Koyuncular) köyünde olan fakat sonradan bir çok yerlere dağılan Kanca Oğulları bir ara soyadı kanunu çıkması üzerine Özkanca, Kanca, Özkan soyadı ile üçe bölünmüşlerdir. Bunların tekrar aynı soyadına dönerek kendi köklerini takip etmeleri arzu edilmektedir.

Broşürden son kuşaklarda eksikliklerin olması halinde adresime bildirilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasıyla ilerde yeniden daha mükemmel şekilde basılması faydalı olacaktır. Bazı isimler Hayat Ağacının teksirinden sonra tesbit edildiğinden Hayat Ağacına kaydedilememiştir.

Hayat Ağacının devam ettirilmesi suretiyle gelecek nesillere atalarımızın tanıtılmasını sağlamak Kancaların görevi olmalıdır. En samimi duygularımla Kancalara sağlıklar, uzun ömürler, şerefli görevler ve vatana hayırlı hizmetler dilerim.

 

A. Cemal KANCA

 

1976

Orman Genel Müdürlüğü

İnşaat Dairesi Başkanı

 

KANCA OĞULLARI

Hıristiyan ordular (ehli salip) 1150 – 1160 yıllarında Kudüs ve Şam şehirlerini istilâ ettikleri sırada Şam Türklerinden bir kafile Halebe muhaceret etmiştir. Burada uzun zaman kalarak büyük bir aile olmuşlardır. Kendileri Benuni Şami Yani Şamlı Oğulları adı ile şöhret bulmuşlardır.

Türklerin galibiyeti üzerine Hıristiyanlar Arab Yarımadasını ve Anadoluyu terk ederek Avrupa'ya dönmüşlerdir.

Osmanlı Türklerinin Halep ve çevresini istilâ ettikleri sırada Şamlı Oğulları Osmanlı Devleti emrine girmiş cesareti ve metameti ile tanınmış bir kabiledir.

Emir Mahmut namında bir şahıs kendi kabilesinden fazla miktarda bir topluluğun kumandanı olarak İstanbul'un fethine katılmıştır. İstanbul'un fethinde gösterdiği üstün başarı, cesaret ve yararlıktan dolayı Emir Mahmuta Fatih Sultan Mehmet tarafından Nişan ve Rütbe verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasanla olan harbi sona erdikten sonra Trabzon Pontuş Devletini zapt etmek üzere iki koldan hareket eden ordunun bir kolu Rize'ye diğer kolu Fatih kumandasındaki Anadolu ordusu da Trabzon'un batısında bulunan Yoroza kadar ilerleyerek Pontuşların son hükümdarını karadan kuşatmış gördüğü tazyik neticesinde dayanamayarak Fatih Sultan Mehmet'e teslim olmuştur.

Şamlı Oğullarından Emir Mahmut emrindeki harpcılar Rize'yi fetheden orduda bulunuyordu.

Her iki ordu ile Doğu Karadenize gelen Askerlerden isteyenlerin bu bölgede yerleşmesine Fatih Sultan Mehmet tarafından izin verilmesi üzerine Şamlı Oğulları Rize İlinde yerleşmeye karar vermişler. (Takriben 1457 Yılı) Rizenin Humruk veya Kalaruk mahallinde yerleşmişlerdir. Buranın havasının iyi olmamasından havası ve suyu iyi olan Cimil Köyüne naklederek orada zamanla büyük bir kabile meydana getirmişlerdir. Bunların reisleri olan Hacı Memiş Bey Fatihten Rize havalesindeki kabileleri idare etmek üzere ferman almıştır. (Müsaade, buyruktur, fermanı şahane)

Kendi idaresindeki kışlak ve otlaklara müsaadesiz gelen kürt alevilerinin yolsuz hareketlerinden idaresindeki halkın huzursuz olmaması için Ahır, Ağ ve Komlarını basarak hayvanlarını almak suretiyle memleketten çıkmaları için büyük gayret göstermişlerdir. Devamlı baskınlar dolayısıyle bu kabileye (Kom basarlar) namı verilmiştir.

Halen bunlardan bir kısmı Kombasar Oğulları namıyla adlandırılmaktadır.

Tahminen 1604 yıllarında Kombasar Oğullarının Reisi bulunan Kocaman ağanın kız kardeşinin kız evlatlarını başka bir kabileye vereceklerine üzülen Kocaman Ağanın oğulları Abdurrahman, Abdullah, Feyruz ve Miktat ağalar amcalarının kızını alarak Ormanlar içinden batıya doğru kaçmışlardır. Birkaç günlük yolculuktan sonra yaklaşık olarak Sürmene İlçesi Merkezine 25 km. kadar mesafede ve iç kısmında bulunan ve yerin yüksek bir dağı olan Kaçalakta 3 gün kaldıktan sonra Kaçalak dağının karşısında orman içinde görülen ve 10 km. mesafede bulunan bir düzlüğe giderek yerleşmişlerdir. Geldikleri Cimil köyünden ilham alarak yerleştikleri bu yere Cimilit adını vermişlerdir. (Bu köy halen Sürmene İlçesinde mevcut olup yeni adı Yağmurlu'dur.)

 

Kardeşlerden Abdurrahman ile Abdullah güçlü ve servet sahibi olup hicaza giderek hacı olmuşlardır. Abdurrahman ve Abdullah adına İstanbul'da ki Fatih Sultan Mehmet'ten aldıkları hüccet ve ferman üzerine mazuka (Karacakaya), Aksu deresi, Madur dağı, Kucara, Küçük dere, Manahur ve Polat dağı ile çevrili büyük araziye sahip olmuşlardır. Vesika ve tapu kayıtlarından bu eski fermanı bulmak mümkündür. Abdurrahman ağa ömrünü Cimilik köyünde tamamlamıştır. Mezarı köy içinde olup bilinmektedir. Hacı Abdullah ise 5 – 6 km. uzaklıkta bulunan Vizare köyüne yerleşmiş ve burada ölmüştür. Molla Hamza oğulları ve Kör Bekir Oğulları hep Hacı Abdullah soyundan gelmişlerdir.

Kardeşlerden Miktat Ağa ise Makavla köyüne göç etmiş ve sonra orada ölmüştür. Bugünkü Pir Ağa oğulları bu soydan gelmiştir.

Kardeşlerden Feyruz Ağa'nın erkek oğlu olmamıştır.

Kardeşlerden Hacı Abdurrahman Ağanın oğlu Mustafanın ise Kamil, Molla Fettah ve Terzi Ali adında üç oğlu olmuştur. Bunlardan Kamil'in;

A- Malkoç Hasan (Hayat Ağacı No:25)

B- Kadı Ali (Hayat Ağacı No:33)

C- Molla İsmail (Hayat Ağacı No:12)

D- Kanca Mehmet (Hayat Ağacı No:34) İsminde 4 oğlu olmuştur.

Bu kabile Cimilit köyünde oturmakta iken Abdurrahman Ağanın torunu olan Kamil'in oğullarından Kadı Ali, Malkoç Hasan ve Kanca Mehmet birlikte Cimilit köyünün doğusunda yani karşısındaki Vodan (Koyuncular) köyü olan dağın başındaki orman içinde bulunan düz bir bölgeye taşınarak yerleştiler.

Dördüncü kardeş olan Molla İsmail ise Cimilit köyünde kalmıştır. Hoca İdris Efendi bu soydan gelmiştir. (Tarihi bilgide emeği geçmiştir.)

Koyuncular köyüne yerleşen üç kardeşlerden Kadı Ali (Gatalı) oğulları ile Kanca Mehmet oğulları arasında meydana gelen geçimsizlik yüzünden Malkoç oğulları orada rahatsız olduklarından Aksu köyüne göç ettiler. (Halen Koyuncular köyünde Malkoç'un soyu ismi söylenmektedir ki Hacı Alay bey'in çayırı kenarındadır.)

Kadı Ali (Gatalı) Oğulları Kanca Mehmet'in oğulları ile geçinemediklerinden onlarda kısmen Aksuya kısmen de Ortaköy'e göç etmişlerdir.

Malkoç Hasan'ın oğulları Aksu Köyünün üst kısımlarında Ayfuka denilen Ormanlık sahada yerleşmişlerdir. Bu sahada Koyuncular köyünde olduğu gibi Malkoç'un suyu adı ile bir pınar mevcuttur.

Ayrı köylerde aynı ismi taşıyan iki pınarın oluşu Malkoç Oğullarının Koyuncular köyünden geldiklerini ayrıca isbatlamaktadır. Malkoç Oğullarının aile mezarlığı Ayfuka adı verilen sırt üzerinde bulunmaktadır. Kanca Mehmet'in mezarı Koyuncular köyünde Ahmetler ile Mustafa dayıların arasında olup bunların sınırları Kanca Mehmet'in Mezar taşıdır.

 

A- KAMİLİN OĞLU MALKOÇ HASANIN OĞULLARI : (25)

Malkoç Oğullarından zaman zaman bazı şahıslar ayrılarak muhtelif yerlere gidip yerleşmişlerdir. Bu arada Trabzon Merkez İlçesi köyleri, Araklı, Nevşehir, İzmir ve Sinop'a gidip yerleşenler mevcuttur.

Malkoç Hasan'ın, Hasan (27), Topal İsmail (28), Mehmet (29), Hüseyin (30), Kibar (31), Koca Ali (32), Memiş (26) isminde 7 oğlu olmuştur.

Malkoç Oğullarının detaylı seceresi Sabri Malkoç'un hazırladığı Malkoç Oğulları seceresinde mevcuttur.

B- KADI ALİ (GATALI) OĞULLARI : (Hayat Ağacı No:33)

Bu hususta Hacı Alay Kanca'dan bilgi alınması unutulmuştur.

C- KAMİLİN OĞLU MOLLA İSMAİL'İN OĞULLARI : (12)

Molla İsmail'in Uzun Bekir (13), Molla Mehmet (24), Amca Ahmet (21), Amca Ali (20), Polat (23) ve Nazif (22) isimlerinde 6 oğlu olmuştur.

Bunlardan Uzun Bekir'in ise; Uzun Yakup (19), Ali Han (18), Mustafa (17), Memiş (14), Hasan (16) ve Hüseyin (15) isimlerinde 6 oğlu olmuştur.

Bunlardan Hüseyin Of kazası Gorgoros köyünde yerleşerek İsmail isminde bir oğlu olmuştur.

Bunlardan uzun Yakup'un Mehmet, Mustafa, Bekir ve İsmail isminde 4 oğlu olmuştur.

Uzun Yakup'un Mehmedinin Salih, Genç Ali isminde 2 oğlu olmuştur.

Uzun Yakup'un Bekir'in ise Mehmet, Abdullah, Hasan, Yakup isminde 4 oğlu olmuştur.

Uzun Yakup'un İsmailin Mehmet ve Genç Ali isminde 2 oğlu olmuştur.

Uzun Bekir'in Mustafa'nın ise Çakır Mehmet ve Hacı Ali isminde 2 oğlu olmuştur.

Uzun Bekir'in Memişin ise Mehmet ve Süleyman isminde 2 oğlu olmuştur.

Uzun Bekir'in torunu Çakır Mehmet'in Ali, Ahmet, Hasan isminde üç oğlu olmuştur.

Uzun Bekir'in torunu Alinin ise Mehmet, İsmail, Mustafa, Bekir ve Hasan isminde 5 oğlu olmuştur.

Uzun Bekir'in Çakırın Hasan'ın ise Mahmut, Muhammet, Mehmet isminde 3 oğlu olmuştur. (Hayat ağacına yazılmadılar)

D- KAMİLİN OĞLU KANCA MEHMET'İN OĞULLARI

Ölüm ve Doğum tarihi bulunmadığı için yaşadığı yılları saptama olanağı bulunamamıştır. Ancak ortalama olarak o devirde 50 Sayılı esas alınmalıdır. Buna göre Kocaman Ağanın 1500 yıllarında yaşadığı ve her kuşak 50 yıla göre hesaplanırsa Kanca Mehmedin 1700 yıllarında yaşadığı saptanabilir.

Kendisinin neslinden gelen yüzlerce insana Kanca Soyadı verildiğine göre Kanca Mehmet'in gerek aile içinde ve gerekse muhitte sayılan ve sevilen bir kişi olduğuna hükmetmek gerekir. Kanca Mehmet'in geniş tarla, orman ve mera arazisine sahip olduğu ve çiftçilikle geçindiği kabul edilebilir.

Kanca Mehmet'in ilk nesilleri Vadon (Koyuncular) köyünde yaşamıştır. İlkin dışa taşma az olmuş isede bilâhare Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Ekonomik Sosyal ve Kültürel nedenle Memleket içinde nüfus hareketleri meydana gelmiş ve köylerden Kasaba ve şehirlere göçler başlamıştır. Bunun sonucu olarak asırlardan beri bir köy veya kasabada ömür süren aileler geçimini sağlamak için memleketin başka yerlerine göç ederek yerleşmeye başlamışlardır. Böylece büyük aileler parçalanmıştır.

Kanca oğulları da çeşitli köy, kasaba ve şehirlere yerleşip orada Ziraat, Özel sektör dallarında veya Devlet sektöründe çalıştıkları bilinmektedir. Gelecek yıllarda bu dağılışın daha da artacağı muhakkaktır. İşte gelecekte muhtelif şehir ve kasabalarda yaşayacak Kanca oğullarının nereden geldikleri veya Soyu hakkında bilgi almayı arzu ettiği takdirde bu etütden faydalanabileceklerdir.

Bu çalışmayı yapan Hacı Alay oğlu A. Cemal Kanca'nın biricik arzusu gelecek kuşakların soyumuzu devam ettirmeleri olacaktır.

Soyadı Kanunu çıktığı zaman Kanca Oğullarının Öz Kanca, bazıları Özkan soyadını alarak değiştirmişlerdir. Köklerin nereden geldiğinin belirlenmesi için farklı soyadı alanların tekrar dönüş yaparak KANCA soyadını almalarının faydalı olacağı kanısı mevcuttur.

KANCA MEHMEDİN OĞULLARI

I- Uzun hasan (Hayat Ağacı No:35)

II- Muti (Hayat Ağacı No:68)

III- Ganavur Mehmet (Hayat Ağacı No:75)

IV- Molla İsmail (Hayat Ağacı No:99) isminde 4 oğlu olmuştur.

 

I- UZUN HASAN'IN OĞULLARI

Uzun Hasan Ortaköy Miloz mahallesine nakletti. Bundan dolayı buna Milozlu Hasan da derler.

Uzun Hasanın (35)

a) Süleyman (Hayat Ağacı No:36)

b) Molla Kerim (Hayat Ağacı No:43)

c) Yusuf (Hayat Ağacı No:38) isminde 3 oğlu olmuştur.

 

a) Süleyman: Dursun efendi isminde (38) 1 oğlu olmuştur.

b) Molla Kerim'in:Ali (44), Süleyman (46), Hasan (51), Muhammet (55), Paşa (58) isminde 5 oğlu olmuştur.

Muhammedin Mehmet (Miktadın babası) (57) deli Mustafa (56) isminde 2 oğlu olmuştur. Mehmedin ise Miktat isminde (58) 1 oğlu olmuştur.

Molla Kerimin Hasanın (51), Mecit (54), Şaban (53), Mustafa (52), Mehmet (45), isminde 4 oğlu olmuştur.

Molla Kerimin Süleymanın (46), Dursun (47), ve Dursun'un da Kemal (49), kerim (50), Muzaffer (48) isminde 3 oğlu olmuştur.

Molla Kerimin Ali'nin (44), Seyit (45)a, Vehbi (45)b, Abdullah (45c) isminde 3 oğlu olmuştur.

Molla Kerimin Paşanın ise

Recep (62), Kaşif (61), Fikri (60) isminde 3 oğlu olmuştur. Bunlardan Recebin Selahattin (63), Hakkı (64), Hamit (65), Hüseyin (66), Hasan (67) isminde 5 oğlu olmuştur. (Bunlar Bafra darboğaz köyünde yerleşmişler),

c)Uzun Hasan Yusuf'un(38), Hasan (39) isminde 1 oğlu olmuştur. Hasanın ise Hamit (42), Ahmet (40), Ali Efendi isminde (41) üç oğlu olmuştur.

II- MUTİNİN OĞULLARI

Mutini Çilingir Temel isminde 1 oğlu olmuştur. (69), Çilingir Temelinde Hasan (72) Mailen İsmail (70) ve Magavlaya giden Ahmet isminde (71) 3 oğlu olmuştur.

Bunlardan Hasanın Sağır Ali (74), Yusuf (73) isminde 2 oğlu olmuştur.

Mailen İsmailin Muhammet (70a), Mehmet (70b), Hurşit (70c) isminde 3 oğlu olmuştur.

Ahmedin ise Hasan isminde 1 oğlu olmuştur. (71a)

III- GANAVUR MEHMEDİN OĞULLARI: (75)

Bekir isminde 1 oğlu olmuştur (76). Bekirin Mustafa (80), Selim (88), Yusuf (79), Ahmet (77), Hasan (78) isminde 5 oğlu olmuştur. Bunlardan Hasan, Ahmet ve Yusuf'un oğlu olmamıştır.

Mustafa'nın (80), Kamil (87), Muhammet (86), Salih (85), Yusuf (84), Hasan (83), Mehmetali (82), Hafız İsmail (81) isminde oğlu olmuştur.

Selimin (88), Hacı Ömer (89), Hasan (90) (Sait Şükrünün babası) isminde 2 oğlu olmuştur.

Hasanın Sait Şükrü (93), Zihni (91), isminde 2 oğlu olmuştur. Sait Şükrünün ise Ali Şükrü (94) ve Aslan (92) isminde 2 oğlu olmuştur.

Bunlardan Ali Şükrünün Hasan (97), Hikmet (95), Zeki (96) isminde 3 oğlu olmuştur. Aslanın ise Şükrü isminde 1 oğlu olmuştur. (98)

Ali Şükrü ve Aslan İzmit'te halen İnşaat Müteahhitliği yapmaktadırlar.

IV- KANCAOĞLU

MOLLA İSMAİLİN OĞULLARI

a- Molla Mehmet (Hayat Ağacı No:101)

b- Emin (Hayat Ağacı No:100)

c- Mahmut (Hayat Ağacı No:107)

d- Mustafa (Hayat Ağacı No:139) isminde 4 oğlu olmuştur.

a- Molla Mehmet : (101)

Molla Mehmedin Ali bey (102), Mustafa (103), (Mustafa dayı ismiyle tanılır tahminen 90 yaşında ölmüştür. Gayilden haber verme hassası varmış ve ölülerle konuşurmuş.) isminde 2 oğlu olmuştur. Bunlardan Ali bey'in oğlu olmamıştır. 2 kızı olmuştur. Mustafanın ise Dursun (104) isminde bir oğlu olmuştur.

Dursunun ise Rasim (105) ve Mehmet (106) isminde 2 oğlu olmuştur. Rasim çiftçi olarak iş görmekte, dış memleketlerde işçi olarak çalışmaktadır. Mehmet ise Tekniker okulu mezunu olup memur olarak çalışmaktadır.

b- Emin (100) oğlu olmamıştır.

c- Mahmut

1- Hacı İbrahim (108)

2- Hacı İsmail (120)

3- Hacı Mehmet (109) isminde 3 oğlu olmuştur.

 

1- Hacı İbrahim'in 6 oğlu olmuş ve hepside ölmüştür.

2- Hacı İsmail'in: Hüseyin * (129), Hasan (125), Mehmet (121) isminde 3 oğlu olmuştur.

Hüseyin *, Hacı Hasan (138), Vahit (136), Hamit (135), Muhammet (133), Dursun (132), Mehmet (131), İsmail Hakkı (130) ve Arslan (134) isminde 8 oğlu olmuştur. Bunlardan Hasan'ın 2 kızı olmuş, oğlu olmamıştır. Vahidin Hakkı isminde 1 oğlu olmuştur. (137), Hamidin oğlu olmamıştır. Muhammedin Asım ve Kazım isminde 2 oğlu olmuştur. Dursunun, Hüseyin, Zeki ve Tahsin isminde 3 oğlu olmuştur. İsmail Hakkının, Nazım, Kazım, .........., isminde 3 oğlu olmuştur. Aslanın ise Mustafa ve ............, isminde 2 oğlu olmuştur.

Hacı İsmailin oğlu Mehmet'in (121), Kör Mahmut (124), İsmail (123) ve Hafız Muhammet (122) isminde 3 oğlu olmuştur.

Hacı İsmailin oğlu Hasanın (125), Dursun (128), Hafız Hacı Ali Osman (127), Hamit (126) isminde 3 oğlu olmuştur.

3- HACI MEHMET : (109)

Hacı Mehmedin Hacı Receb (110) isminde bir oğlu olmuştur. Hacı Recebin Dursunbey (116), Muhammed (114), Mehmet (115), Osman (113), Asım (112) ve Hüsnü (111) isminde 6 oğlu olmuştur.

Dursun beyin Hamit (119), Rıza (118), Hakkı (117) isminde 3 oğlu olmuştur.

Muhammedin; Ahmet ve Dursun isminde 2 oğlu olmuştur.

Mehmedin; Hüseyin, Hasan, İbrahim, Hakkı, Receb isminde 4 oğlu olmuştur.

Cemalin; Nazım, Mecit, Ali, Şaban, Hasan ve İsmail Hakkı isminde 6 oğlu olmuştur.

Hakkının; Dursun isminde 1 oğlu olmuştur.

Rızanın ise Hasan isminde 1 oğlu olmuştur.

Hamidin Fevzi ve Bertan isminde 2 oğlu olmuştur.

Asımın; Hasan, Tahsin, Kenan, Embiya, Rahmi ve Hilmi isminde 6 oğlu olmuştur.

Hüsnünün; Necmettin, Rüştü, Mehmet isminde 3 oğlu olmuştur.

MUSTAFA'NIN OĞULLARI : (139)

1- Abdurrahman (Hayat Ağacı No:140)

2- Mehmet Ali (Hayat Ağacı No:162)

3- Cubi Muhammed (Hayat Ağacı No:186)

4- Ömer Hoca (Hayat Ağacı No:219)

5- Hacı Osman (Hayat Ağacı No:233) isminde 5 oğlu olmuştur.

MUSTAFANIN OĞLU ABDURRAHMAN (140)

Mahmut (149), Abdinin Hamit (141), Mustafa (144), Hüseyin (146), Hasan (140) ve Ahmet (156) isminde 6 oğlu olmuştur.

Abdurrahmanın oğlu Mahmudun (149), Küllâtin Mehmet (150) isminde 1 oğlu ve onunda Hüseyin (150) (Topal Hüseyin ismi verilmiş bir ara ormandan geçerken meçhul şahıslar tarafından kurşun atışına tutulup ayağından yaralanarak topal kalmıştır.), Ali Osman (154) ve Ahmet (155) isminde 3 oğlu olmuştur. Bunlardan Topal Hüseyinin Hamit (152) ve İsmail (153) isminde 2 oğlu olmuştur.

Abdurrahmanın oğlu Abdinin Hamit'in (141), Sadık (143), Yakup (141a), Mehmet (142), Recep (141b) ve Muhammet (141c), Mahmut (141d) isminde 6 oğlu olmuştur.

Abdinin Hamitin oğlu Yakubun ise Hakkı ve Niyazi isminde 2 oğlu olmuştur.

Abdurrahmanın oğlu Mustafanın (144), Yusuf (145) ve Mehmet (145a) isminde 2 oğlu olmuştur.

Yusufun ise Mustafa ve Mustafanın da Dursun isminde 1 oğlu olmuştur.

Abdurrahmanın oğlu Hüseyinin (146), Mehmet efendi (147) ve Hasan (147a) isminde 2 oğlu olmuştur. Mehmet efendinin Miktat (.....) ve Şükrü Muhammet (...) isminde 3 oğlu olmuştur. Hasanın ise Hüseyin isminde 1 oğlu olmuştur.

Abdurrahmanın oğlu Hasanın oğlu olmamıştır.

Abdurrahmanın oğlu Ahmedin (156), Hasan (158), Ali (157) ve Mehmet Ali isminde 3 oğlu olmuştur. Hasanın Receb, Hamdi, Ferhat, Aslan, Mehmet ve Şükrü isminde 6 oğlu olmuştur. Alinin ise (157), Şevki (161), Paşa (159), Mehmet (160) isminde 3 oğlu olmuştur.

Mehmet Ali'nin ise Ahmet isminde bir oğlu olmuştur.

2- MUSTAFA OĞLU MEHMET ALİNİN (162)

Muhammet (173), Mustafa (164), İsmail (163) isminde 3 oğlu olmuştur.

Mehmet Alinin oğlu Muhammedin (173), Mehmet (179), Receb (174), Paşa (180), Hasan bey (183), Hafız Yusuf (175) isminde 5 oğlu olmuştur. Bunlardan Mehmet ve Recebin oğlu olmamıştır.

Paşanın (180), Osman (181) isminde 1 oğlu olmuştur. Osmanında Aslan (182) ve Aslanında Osman (......) isminde 1 oğlu olmuştur. Bunlardan Hasan beyin (183), Mehmet Ali (184) isminde 1 oğlu olmuş halen Sümerbankta çalışmaktadır.

Mehmet Alinin ise Zeki (185) isminde 1 oğlu olmuştur. Eczacılık okulunu bitirmiştir. Bunlardan Hafız Yusuf'un (175), Mehmet (178), Halit (177), Niyazi (176) isminde 3 oğlu olmuştur.

Mehmedin Hasan ve Hüseyin isminde 2 oğlu olmuştur. Halitin ise Mehmet Ali isminde 1 oğlu olmuştur. Niyazinin ise Muzaffer, Muhammed ve Yusuf isminde 3 oğlu olmuştur.

Mehmet Alini oğlu Mustafanın (164), İbrahim (165) ve İbrahimin, İsmail (169) ve Molla Dursun (166) isminde 2 oğlu olmuştur. Bunlardan İsmail'in (169), Durmuş (172) (Elhuri Hakka Doğru soyadını mahkeme kararıyla Kanca Soyadını değiştirmiştir.) Şaban (170), Nazım (171) isminde 3 oğlu olmuştur. Durmuşun ise Muhammet, Mustafa, İsmail, Ali Osman isminde 4 oğlu olmuştur. Molla Dursunun İbrahim Hakkı (168), Ahmet (167) isminde 2 oğlu olmuştur.

Mehmet Alinin oğlu İsmailin oğlu olmamıştır.

3- MUSTAFANIN OĞLU CUBİ MUHAMMEDİN OĞULLARI:

Yusuf (207), İbrahim (Kapçat) (197), 80 sene kadar yaşamıştır. Receb (187) ve Mehmet (188), Mustafa (189) isminde 5 oğlu olmuştur. Bunlardan Mehmet ve Recebin oğlu olmamıştır.

Yusufun (207), Hasan (214), Muharrem (211), Hamit (209) ve Mustafa (208) isminde 4 oğlu olmuştur. Bunlardan Hasanın; Yusuf (216), Aslan (215), Rahmi (218) ve Cemal (217) isminde 4 oğlu olmuştur.

Muharremin; İsmail (213), Yusuf (212) isminde 2 oğlu olmuştur. Hamidin ise (209), Muhammed (210) isminde 1 oğlu olmuştur.

Cubi Muhammedin oğlu İbrahimin (Kapçat) (197), Hüseyin (204), Hasan (201), Mehmet (200), Mustafa (199) ve Ali (198) isminde 5 oğlu olmuştur. Bunlardan Hüseyinin İsmail (206) ve Bayram (205) isminde 2 oğlu olmuştur. Hasanın ise Abdullah (203) ve İbrahim (202) isminde 2 oğlu olmuştur. Bunlar halen İstanbul'da el aletleri üzerinde fabrika kurmuş başarılı ticaret yapmaktadırlar.

Cubi Muhammedin oğlu Mustafanın (189), Ali Efendi (190) isminde 1 oğlu olmuştur. Ali efendinin 6 oğlu ölmüş 1 oğlu Hüseyin Hakkıdır (191) Sağlık Memurluğunda emekli olmuş ve 1974 yılında Zonguldakta ölmüştür. Hüseyin Hakkının Mehmet Ali (192) isminde 1 oğlu olmuştur. Mehmet Ali'nin Sadettin (196), Sedat (195), Vedat (194) ve Cevat (193) isminde 4 oğlu olmuştur. Mehmet Ali halen Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde Sosyal İşler Bölümünde çalşmaktadır.

4- MUSTAFANIN OĞLU ÖMER HOCANIN (219)

Salih (228), Mehmet Ali (220), İlyas (221) isminde 3 oğlu olmuştur.

Ömer Hocanın oğlu Salihin (228), Abbas (230) ve Mehmet (229) isminde 2 oğlu olmuştur.

Mehmedin (229) oğlu olmamıştır. Abbasın (230) ise Kâzım (231) ve Mehmet (232) isminde 2 oğlu olmuştur. Kâzımın oğlu olmamıştır. Mehmedin ise 2 oğlu olmuştur.

Ömer Hocanın oğlu Mehmet Alinin oğlu olmamıştır. (220) Fatma isminde 1 kızı olmuştur. Bu Hacı Alay Kanca ile evlenerek Ali Cemal Kanca doğmuştur.

Ömer Hocanın oğlu İlyasın (221), Hüseyin (223), Hasan (222) ve Mehmet (224) isminde 3 oğlu olmuştur. Bunlardan Hüzeyin ve Hasanın oğlu olmamıştır. Mehmedin (224) ise Hüsnü (226), Hasan (225) ve İlyas (227) isminde 3 oğlu olmuştur. Hüsnü sağlık memurluğundan emekli olmuş, Hasan İstanbul'da ticaret yapmakta, İlyas ise İstanbul'da bir fabrika kurarak çalıştırmaktadır.

Hüsnünün Musa, Ömer ve Sırrı isminde 3 oğlu olmuştur.

İlyasın İlhan, Ali, Bayram isminde 3 oğlu olmuştur.

5- HACI HASANIN OĞULLARI

Mehmet (235) ve Hamit (234) isminde 2 oğlu olmuştur. Bunlardan Hamidin oğlu olmamıştır. Mehmedin ise Talip (238), Hakkı (237), Şükrü (234) ve Hacı Ahmet Alay (239) isminde 4 oğlu olmuştur. Bunlardan Talip, Hakkı ve Şükrü'nün oğlu olmamıştır. Hacı Ahmer Alay'ın, Ali Rıza (244), Ali Cemal (252), Mahmut (240), Kemal (245), Mehmet Necati (249), Hasan Cihat (246) ve Cemil Azmi (241) isminde 7 oğlu olmuştur. Bunlardan Ali Rıza, Mahmut, Kemal çocuk yaşta ölmüşlerdir. Diğerlerinden Ali Cemalin, Namık Kemal (253) isminde bir oğlu olmuştur. Mehmet Necatinin, Faruk (251) ve Receb (250) isminde 2 oğlu olmuştur. Hacı Hasan Cihat'ın ise Kerim (247) ve Selim (248) isminde 2 oğlu olmuştur. Cemil Azminin ise Fatih (243) ve Hakan (242) isminde 2 oğlu olmuştur.

 

 

HACI ALAY KANCA

Vadon köyünde doğmuştur. Genel bilgisi, din bilgisi, hukuki ve tıbbi bilgisi ile tanınmış bir şahıs olup 85 yaşında İzmitte 1969 yılında ölmüştür. Mezarı İzmit İskele başı özel mezarlığındadır. 4 oğlu, beş kızı halen hayattadır.

Oğulları Ali Cemal, Mehmet Necati, Hasan Cihat, Cemil Azmidir.

Erkeklerden Ali Cemal Yüksek Orman Mühendisi olup, İhsan Tanülkü'nün kızı Güliz ile evlenmiş Selma isminde bir kızı Namık Kemal isminde bir oğlu olmuştur. Selma Eczacılık Fakültesini bitirmiş ve İsmail Erkan isminde Yüksek İnşaat Mühendisi ile evlenmiştir..

Mehmet Necati başarılı inşaat müteahhitliği yapmakta olup, Sefer Çal'ın kızı Kıymet'le evlenmiş. Faruk ve Receb isminde 2 oğlu ve Yüksel, Nursel isminde 2 kızı olmuştur.

Hasan Cihat Tekniker okulu mezunu olup ağabeyisi Necati ile inşaat müteahhitliği yapmaktadır. Muharrem Kanca'nın kızı Saadet ile evlenmiş Gülnaz ve Saniye isminde 2 kızı ve Kerim ile Selim isminde 2 oğlu olmuştur.

Cemal Azmi İktisat Fakültesi mezunu olup ağabeyisi Necati ile inşaat müteahhitliği yapmaktadır. Yakup Uzun'un kızı Nurhan'la evlenmiş. Zübeyde, ........... isminde 2 kızı ve Fatih ile Hakan isminde 2 oğlu olmuştur.

Kızlar:Mürşide, Nazmiye, Rukiye, Gülfidan, Azize'dir.

Mürşide:Sait Şükrü Kanca ile evlenmiş, Ali Şükrü ve Aslan isminde 2 oğlu ile Aynur, Şükran ve Ümran isminde 3 kızı olmuştur.

Nazmiye:Ahmet Saral ile evlenmiş, Ekrem, Aydın, İlyas, İsmail Hakkı isminde 4 oğlu ile Rahime, Fatma isminde 2 kızı olmuştur. Bunlardan Rahime İbrahim Kuru ile evlenmiş ve Müzeyyen, Mine isminde 2 kızı ile Burhan isminde 1 oğlu olmuştur. Fatma ise Ali Şükrü ile evlenmiş Hasan, Hikmet, Zeki isminde 3 oğlu olmuştur.

Rukiye:İlker Dursun ile evlenmiş, bundan 4 oğlu olmuştur. Bilahare Şükrü ile evlenmiş ondan 2 kızı olmuştur.

Gülfidan:Mehmet Ali Kanca ile evlenmiş ondan Sadettin, Sedat, Vedat ve Cevat isminde 4 oğlu ile Nesrin isminde 1 kızı olmuştur.

Azize:Salih Kuru ile evlenmiş ondan Abdulali, Kadir, Hurşit, Aziz isminde 4 oğlu ile Birsen isminde 1 kızı olmuştur.

* Rahmetli Cemal Kanca tarafından kaleme alınan orjinal metindeki (sert, aksi, ters anlamına geldiğini varsaydığımız) "Yunan" lakabı merhumun torunlarının isteği üzerine kaldırılmıştır.

©2020 - ABDULLAH KANCA - Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi